Rızık Ne Demek? Rızık Nedir?

Rızık Ne Demek? Rızık Nedir?

Rızık Arapça kökenli bir kelimedir. Sözlük anlamı “azık, yenilen, içilen ve faydalanılan şey” olarak kullanılan Rızık kelimesi aslında dini bir terimdir. Rızık kelimesi terim olarak  “Yüce Allah’ın canlılara, yiyip içmek ve yararlanmak için verdiği her şey” anlamına gelmektedir.

Kuran’ı Kerim’de Rızıkla ilgili şu ayetler bulunmaktadır: “Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkının karşılanması Allah’a aittir” (Hûd, 6), Göklerin ve yerin anahtarları O’nundur. Dilediğine rızkı bol verir ve (dilediğine) kısar. Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla bilendir. (Şûra, 12)

Artık Allah’ın size helâl ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin. Eğer yalnız O’na ibadet ediyorsanız, Allah’ın nimetine şükredin. (Nahl, 114). Bu ayetten anlaşılacağı üzere Rızık helal olan şeyleri kapsadığı gibi haram olan şeyleri de kapsamaktadır ve Allah (c.c) bizlere helal rızıklardan yememizi ve haramdan uzak durmamızı emrediyor.

Rızık Duası Nedir?

Rızık duası tek bir duadan ibaret değildir ve ayrıca gönülden yapılacak her dua Allah (c.c) katında kabul görmektedir. Rızık duası önem arz etmekle beraber yaşantımızda dikkat edeceğimiz unsurlarda Rızkın bollaşmasını sağlamaktadır. Bu unsurlardan bazıları, Allah (c.c)’a sürekli şükür halinde bulunmak, Rızkımıza haram katmamak, Zekat ve Sadaka vermek.

Karınca Duası (Bereket Duası)

Bu dua için Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) tarafından okunduğu söylense de kesin bir kaynak yoktur. Karınca duası, halk arasında Hz. Süleyman (a.s.) döneminde yaşanan kuraklık sırasında bir karıncanın yağmur yağması amacıyla yaptığı dua olduğu söylenmektedir. Halk arasında yaygın olan bu duanın içeriği, Esmâ-i Hüsna’nın bir bölümü, Allah Teala’ya yönelik bazı hitaplar ve bereket talebinde bulunmaktır.

Karınca (Bereket) Duası Türkçe Okunuşu:

“Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.”

Karınca (Bereket) Duası Anlamı:

“Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin İsmailin, İshak ve Yakubun  Rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren Rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegâne Malik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah’ın Elçisidir. Ey Rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın  sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile  rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehfin isimleri).”

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in Hz. Ali (r.a)’a öğrettiği bereket duası

Bereket Duası Türkçe Okunuşu:

“Allâhümmekfinî bihelâlike an harâmik, ve ağninî bifazlike ammen sivâk.”

Bereket Duası Anlamı:

“Allah’ım! Bana helâl rızık nasip ederek beni haramlardan koru! Lûtfunla beni Sen’den başkasına muhtaç etme!” (Tirmizî, Deavât, 110/3563; Ahmed, I, 153)

🔥15 Görüntülenme